top of page
TBS_1889.jpg
09.png

ביקורת דוחות כספיים

TBS_1946.jpg
01_edited.png

בסופה של כל שנה נדרשות חברות להעביר דו"חות כספיים לרשויות המס הסוקרים את את המצב הכספי של החברה ואת תוצאות פעולותיה.

ביקורת דו''חות כספיים הוא הליך מורכב, אשר יכול להמשך מספר ימים ואף מספר חודשים, תלוי בגודל החברה. על מנת להשלימו נדרש רואה החשבון לבנות את תוכנית הביקורת, לבצע אותה תוך דגימת מסמכים רבים, לנתח את הנתונים השונים ולוודא התאמה בינהם וכן לוודא כי כלל הדרישות החוקיות קויימו במלואן. בסוף התהליך נותן רואה החשבון את חוות דעתו הסופית על הדו"ח ומעבירו לרשויות המס כנדרש.

למשרדנו נסיון עשיר בביצוע שלבי הביקורת השונים מתחילתם ועד סופם וכן בעריכת דו"חות כספיים שנתיים והגשתם לרשויות המס.

bottom of page