top of page
TBS_1820.jpg

חוות דעת לצרכים משפטיים

09.png
TBS_1611.jpg
47.png

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם לכל סוגייה בה נדרשת חוות דעת של רואה חשבון מוסמך, בין אם לצרכים משפטיים ובין אם לצרכים אחרים.

 

רואי החשבון במשרדנו יבחנו את החומרים עליהם נדרשת חוות הדעת בדקדקנות ובקפדנות וזאת על מנת להעריכם בצורה הטובה ביותר.

עם סיום בחינת החומרים, יספק משרדנו דו"ח מקיף המפרט את כלל הפעולות שבוצעו על ידנו, שלבי הבחינה השונים ומסקנותינו באשר לסוגייה הנבחנת.

 

במידת הצורך יוכלו רואי החשבון במשרדנו אף להציג את הדו"ח בפני הגורם המזמין או בפני הערכאות השיפוטיות. 

bottom of page