top of page
NZ6_2026.jpg

הקמת חברה בע"מ

09.png
TBS_1575-Edit.jpg
01_edited.png

להקמת חברה בע"מ ייתכנו יתרונות רבים.

משרדנו, המתמחה בתחום החברות ובעל נסיון רב בניהול שלבי הקמתן, יבחן בצורה דקדקנית ומקיפה את התקיימותם של התנאים והיתרונות להקמת חברה עבור בעל העסק, הן לשם יצירת החסכון המשמעותי ביותר בתשלומי המיסים השונים והן לשם ההתנהלות היעילה ביותר עבורו.

 

הליך פתיחת החברה כולל שני חלקים: האחד יבוצע על ידי משרדנו למול רשויות המס השונות והאחר על ידי עורך דין למול רשם החברות. מרגע הקמת החברה, ינהל משרדנו את הפן החשבונאי שלה בצורה מלאה וייצגה למול רשויות המס.

בתוך כך: הנהלת חשבונות וניהול פנקסי החברה, הגשת דו"חות תקופתיים, ביצוע התאמות, הכנת משכורות, ביצוע ביקורת, הגשת דו"ח שנתי לחברה, הגשת דו"חות בעלי מניות ועוד.

bottom of page