top of page
TBS_1689.jpg

דוחות אישיים

09.png
TBS_1801-Edit.jpg
01_edited.png

עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלי מניות ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים גם הם להעביר בסוף כל שנה דו"ח כספי מסכם לרשויות המס.

דו"ח זה סוקר את כלל ההתנהלות הכספית (הכנסותיו והוצאותיו) של החייב בהגשת הדו"ח וקובע את רף המיסוי הסופי עבורו.

אף כי אין חובה להגיש דו"חות אלו באמצעות רואה חשבון, ישנם מספר יתרונות מובהקים לכך ובהם: מניעת טעויות אשר עלולות להוביל לחבות גבוהה במס, קיזוז הפסדים והכרה בהוצאות על פי חוק וכן תכנון מס מיטבי שייתכן ויוריד את מדרגת המס שנשרד החייב לשלם. כך, למשל, כחלק מתכנון המס בדו"חות אישיים נלקחים בחשבון נתונים נוספים כגון הפרשות לקופות גמל / קרנות השתלמות, השקעות בניירות ערך, שכירויות ועוד.

 

משרד רואי החשבון, אורטל אביעד זייד, מתמחה בעריכת דו"חות אישיים עבור כלל הנדרשים בהגשתם תוך מתן חשיבות לתכנון מס מוקפד ומיטבי ולהקטנת חבות המס ככל שניתן.

bottom of page